Komunikat dotyczący zdalnego nauczania

Treść: 

W związku z pandemią koronawirusa i z uwagi o bezpieczeństwo uczniów  przedłużony został termin ograniczenia funkcjonowania placówek systemu oświaty. Sytuację powyższą reguluje zawarte w piątek 20 marca w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie MEN, nowelizujące rozporządzenie z dnia 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Nowy dokument informuje o przedłużeniu zamknięcia szkół do 10 kwietnia.  W związku z powyższym w tym okresie zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoły będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje na temat  organizacji realizacji zadań edukacyjnych szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania udostępniane są uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom w formie ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus. Apelujemy zatem do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o konieczności systematycznego korzystania z Librusa.

Dodatkowo podajemy do wiadomości dane do kontaktu ze szkołą:
Tel. 3553394  w godzinach 8.00-14.00
E mail:zsp5kozuchow@wp.pl;  dyrektor@zsp5kozuchow.pl

W nawiązaniu do Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca informujemy
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source