Stopniowe znoszenie obostrzeń w szkołach

Treść: 

OGŁOSZENIE

Pragniemy poinformować, iż zgodnie z decyzją MEN, od najbliższego poniedziałku, tj. 18 maja będą miały miejsce zmiany w zakresie stopniowego powrotu szkół do ich stacjonarnego funkcjonowania. Dotyczy to w pierwszej kolejności prowadzenia zajęć specjalistycznych wśród dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia psychologiczno – pedagogicznego (za zgodą rodzica/opiekuna prawnego).

Ponadto przywracana jest  również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie  branżowym.

Etapy zmian w kolejnych tygodniach przedstawiają się następująco:

-        od 25 maja mogą zostać zaplanowane konsultacje dla absolwentów klasy maturalnej, w tym absolwentów szkoły dla dorosłych (LOD), którzy w tym roku przystępują do egzaminu maturalnego. Będą one mogły odbywać się w szkole, po wcześniejszym uzgodnieniu nauczyciela prowadzącego z absolwentem;

-        od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, jak również warunków szkoły. Oferowane dla ucznia konsultacje będą dobrowolne, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości placówki.

Od 25 maja umożliwiona zostanie realizacja praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum. Konieczne jest jednak spełnienie określonych warunków. Uczestnicy praktyk powinni wyrazić zgodę na udział, a pracodawca musi zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Zmiany w nauczaniu od 18 maja
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source