Stypendium szkolne z Urzędu Miasta

Treść: 

 

 

WYPŁATA STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

DLA OSÓB REALIZUJACYCH ŚWIADCZENIE W URZĘDZIE MIEJSKIM

 

W KOŻUCHOWIE

  

W związku z czasowym zamknięciem Urzędu Miejskiego w Kożuchowie dla bezpośredniej obsługi interesantów informuję, iż rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego można realizować w następujący sposób:

 

faktury, rachunki potwierdzające poniesione wydatki w ramach stypendium szkolnego wraz z wypełnionym pismem przewodnim (druk można pobrać na stronie internetowej gminy lub dostępny jest przy skrzynce podawczej, dopuszcza się także możliwość odręcznego pisma) należy składać w zamkniętych kopertach  

 

do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do urzędu.

Koperty należy opisać:

 

„ WYDZIAŁ OŚWIATY-STYPENDIUM SZKOLNE”.

 

Po weryfikacji w/w dokumentów środki zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Druk pisma przewodniego znajdować się będzie w informacji wystosowanej przez pedagoga szkolnego do rodziców/opiekunów prawnych za pośrednictwem dziennika librus.

Dorota Szefler

Pedagog szkolny 

Informacja dla rodziców uczniów pobierających stypendium
Tagi: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source