Charakterystyka kierunku Opiekun osoby starszej

Treść: 

W 2040-2050 roku w krajach Unii Europejskiej będzie żyło aż o 60% więcej osób powyżej 65 roku życia niż obecnie.

W błyskawicznym tempie przybywa seniorów, którzy wymagają całodziennej opieki. Dlatego też rozszerza się rynek usług opiekunów dla seniorów.

Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w podawaniu podawanie leków, prostej rehabilitacji, karmienie czy utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie).

W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).

Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w piatek i sobotę ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Z.7.

Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,tytuł opiekun osoby starszej z kwalifikacją Z.7 . oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej.

 

Kwalifikacje :

Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą;
 • dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej;
 • udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności;
 • nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

 

Perspektywy zatrudnienia

 • Środowisko domowe podopiecznych, 
 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej 
 •  Dziennych Domach Wsparcia, 
 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,
 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych, 
 • Oddziałach szpitalnych
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,
 • Hospicjach

 

 

PLAN NAUCZANIA

 • Kształcenie zawodowe teoretyczne
 • Organizacja opieki nad osobą starszą 
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą 
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy 
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Kształcenie zawodowe praktyczne
 • Opieka i wsparcie osoby starszej 
 • Aktywizacja społeczna

 

Praktyka zawodowa w :

 • placówkach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source