Charakterystyka kierunku TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

Treść: 

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

    1) prowadzenia rachunkowości; 

    2) rozliczania danin publicznych;

    3) rozliczania wynagrodzeń;

    4) rozliczania składek pobieranych przez ZUS;

    5) prowadzenia analizy finansowej.

 

Kwalifikacje w zawodzie:

AU.36.  Prowadzenie  rachunkowości;  

    1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

    2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

    3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

 

AU.65.  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

    1. Rozliczanie wynagrodzeń

    2. Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

    3. Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Cykl kształcenia

Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, z reguły dwa razy w miesiącu w piątki i soboty.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

 

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source