Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: TECHNIK EKONOMISTA A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
E.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 520 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)
E.36 Prowadzenie rachunkowości 470 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)

 Tabela kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista

 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

  • obliczanie podatków,

  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

 

 

 

Kształcenie na kursie prowadzone jest w formie zaocznej (zajęcia będą odbywały się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Kwalifikacja "Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA.

Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:

 

  • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  • A.36 Prowadzenie rachunkowości

Ramowy plan kursu

 

Lp.

Treści kształcenia

Liczba godzin na realizację w formie zaocznej

 

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów

182

 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  1. Organizacja działalności gospodarczej i obliczanie podatków

  2. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  3. Sporządzanie planów analiz i sprawozdań

306

 

Łączna liczba godzin

488

 

Praktyka zawodowa 3 tygodnie

120

 

 

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

 

1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

1.1. Podstawy ekonomii

1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

1.3. Podstawy prawa

1.4. Marketing

1.5. Ochrona pracy i środowiska

 

2. Statystyka i analiza ekonomiczna

2.1. Gospodarowanie zapasami

2.2. Analiza ekonomiczna

2.3. Statystyka

 

3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej

3.1. Porozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym

3.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

 

5. Działalność przedsiębiorstwa

5.1. Bezpieczne wykonywanie pracy

5.2. Korespondencja biurowa

5.3. Środki techniczne pracy biurowej

5.4. Współpraca z kontrahentami

5.5. Badania marketingowe

5.6. Gospodarowanie zasobami majątkowymi i środkami pieniężnymi

5.7. Podatki bezpośrednie i pośrednie

 

6. Kadry i płace

6.1. Kadry

6.2. Płace

 

8. Praktyki zawodowe

8.1. Praktyki zawodowe w dziale zaopatrzenia, zbytu i rozliczeń podatkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source