Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik Ekonomista. A.36. Prowadzenie rachunkowości

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
E.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 520 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)
E.36 Prowadzenie rachunkowości 470 331403 Technik ekonomista 280 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista

 

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • prowadzenie rachunkowości,

  • wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Kształcenie na kursie prowadzone jest w formie zaocznej (zajęcia będą odbywały się co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Kwalifikacja "Prowadzenie rachunkwości" jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie TECHNIK EKONOMISTA.

Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:

 

  • A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

  • A.36 Prowadzenie rachunkowości

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji i A.36. Prowadzenie rachunkowości może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

 

Ramowy plan kursu

 

Treści kształcenia

Liczba godzin na realizację w formie zaocznej

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub w grupie zawodów

182

Prowadzenie rachunkowości

  1. Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych

  2. Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji

  3. Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej

338

Łączna liczba godzin

520

Praktyka zawodowa 3 tygodnie

120

 

 

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego

 

Nazwa zajęć edukacyjnych

1. Działalność gospodarcza w branży ekonomicznej

1.1. Podstawy ekonomii

1.2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

1.3. Formalno-prawne podstawy działalności

1.4. Marketing

1.5. Ochrona pracy i środowiska

1.6. Statystyka

2. Język obcy w rachunkowości 2.1. Porozumiewanie się klientem i współpracownikami w języku obcym 2.2. Prowadzenie dokumentacji w języku obcym

3. Rachunkowość finansowa 3.1. Majątek jednostki organizacyjnej 3.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 3.3. Rachunek kosztów

4. Biuro rachunkowe 4.1. Dokumentacja księgowa 4.2. Ewidencja księgowa w programie finansowo-księgowym 4.3. Inwentaryzacja majątku 4.4. Sprawozdanie finansowe i analiza wskaźnikowa

5. Praktyki zawodowe

5.1. Praktyki zawodowe w dziale księgowości

 

 

 


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategoria wpisu: