Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód Technik Informatyk. E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Efekty kształcenia

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR INFORMATYKA
E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 360 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 300 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami 420 351203 Technik informatyk 270 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik informatyk

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

Uczeń:

 1. rozpoznaje topologie lokalnych sieci komputerowych;
 2. rozpoznaje i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;
 3. rozpoznaje protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;
 4. rozpoznaje urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;
 5. określa funkcje komputerowego systemu sieciowego;
 6. wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej;
 7. dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;
 8. sporządza kosztorys projektowanej sieci komputerowej;
 9. dobiera medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;
 10. dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;
 11. montuje okablowanie sieciowe;
 12. wykonuje pomiary okablowania strukturalnego;
 13. opisuje i analizuje klasy adresów IP;
 14. projektuje strukturę adresów IP w sieci;
 15. wykonuje pomiary i testy sieci logicznej;
 16. opracowuje dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.

 

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych

Uczeń:

 1. modernizuje i rekonfiguruje serwery;
 2. konfiguruje przełączniki lokalnych sieci komputerowych;
 3. konfiguruje sieci wirtualne w lokalnych sieciach komputerowych;
 4. konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. firewall);
 5. konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej;
 6. konfiguruje urządzenia telefonii internetowej;
 7. dobiera i stosuje narzędzia diagnostyczne;
 8. tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;
 9. monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.

 

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Uczeń:

 1. instaluje sieciowe systemy operacyjne;
 2. konfiguruje interfejsy sieciowe;
 3. udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej;
 4. charakteryzuje usługi serwerowe;
 5. określa funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;
 6. zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;
 7. konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej;
 8. zarządza centralnie stacjami roboczymi;
 9. rozpoznaje protokoły aplikacyjne;
 10. monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej;
 11. modernizuje lokalną sieć komputerową;
 12. przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;
 13. wyjaśnia zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;
 14. konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);
 15. podłącza lokalną sieć komputerową do Internetu;
 16. konfiguruje usługi serwerów internetowych;
 17. określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;
 18. lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych;
 19. zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.
Kategoria wpisu: