Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik LOGISTYK. A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 520

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 442

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 590

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik logistyk

 

A.30. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji 

Słuchacz:

 • dobiera sposób zaopatrzenia materiałowego do potrzeb systemu produkcyjnego;
 • dobiera urządzenia techniczne do formy organizacji procesu produkcyjnego;
 • dobiera system odprowadzania i neutralizacji odpadów powstałych w procesie produkcji;
 • dobiera systemy informatyczne do formy organizacji procesu produkcji;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji między poszczególnymi etapami ich przetwarzania;
 • nadzoruje i monitoruje przepływ zasobów i informacji;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływów produkcyjnych.

2. Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych 

Słuchacz:

 • dobiera system zamawiania towarów w zależności od organizacji pracy w magazynie i zlecenia klienta;
 • przestrzega zasad zarządzania zapasami;
 • dobiera urządzenia do wykonywania transportowych czynności magazynowych;
 • dobiera parametry przechowywania materiałów;
 • optymalizuje zagospodarowanie przestrzeni magazynowej;
 • organizuje czynności związane z przygotowaniem ładunku do przewozu i przechowywania;
 • dobiera opakowania do rodzaju produktów, potrzeb klienta i środków transportu;
 • stosuje magazynowe systemy informatyczne oraz zasady automatycznej identyfikacji towarów;
 • nadzoruje przebieg procesów magazynowych;
 • ustala ceny usług magazynowych;
 • sporządza dokumentację magazynową.

3. Organizowanie i monitorowanie dystrybucji 

Słuchacz:

 • planuje etapy dystrybucji;
 • dobiera kanały dystrybucji do przyjętej strategii przepływu;
 • wybiera kontrahentów według przyjętych kryteriów;
 • organizuje współpracę jednostek uczestniczących w łańcuchu dystrybucji;
 • stosuje systemy informatyczne w procesie dystrybucji;
 • stosuje urządzenia automatycznej identyfikacji towarów;
 • analizuje mechanizmy i koncepcje funkcjonowania centrów logistycznych;
 • nadzoruje proces dystrybucji produktów;
 • sporządza dokumenty dotyczące przepływu między ogniwami kanału dystrybucji w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny przepływu produktów między ogniwami kanału dystrybucji.

 

 

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source