Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik LOGISTYK. A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 520

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 442

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 590

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik logistyk

 

A.31. Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące transportu i obrotu handlowego;
 • dobiera technologie procesów transportowych do warunków zlecenia;
 • sporządza plan z przebiegu procesu transportowego;
 • opracowuje harmonogramy wykonania procesu transportowego;
 • stosuje systemy monitorowania i rejestrowania ładunków oraz pracy środków transportu;
 • stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji ładunków i wymiany danych;
 • ocenia jakość oraz efektywność procesów transportowych;
 • sporządza dokumentację transportową w języku polskim i języku obcym;
 • ustala cenę usługi transportowej.

2. Organizowanie środków technicznych w celu realizacji procesów transportowych 

Słuchacz:

 • stosuje przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych;
 • określa zadania transportowe;
 • dobiera środki techniczne i technologie przeładunkowe w transporcie międzygałęziowym;
 • dobiera środki techniczne do wykonania procesów transportowych;
 • ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z przyjętymi zasadami;
 • sporządza i gromadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym;
 • ustala ceny użytkowania środków technicznych.

 

 

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source