Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik LOGISTYK. A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania 520

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 442

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych. 590

333107

Technik Logistyk 280 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik logistyk

 

A.32. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych 

Słuchacz:

 • rozróżnia zadania poszczególnych jednostek gospodarczych;
 • organizuje przepływ zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych;
 • organizuje pracę w jednostkach gospodarczych zgodnie z zasadami logistyki;
 • przetwarza pozyskane informacje na potrzeby działalności logistycznej w jednostce gospodarczej;
 • przestrzega zasad gospodarki odpadami w ramach jednostki gospodarczej;
 • sporządza dokumentacje procesów logistycznych jednostki gospodarczej w języku polskim i języku obcym.

2. Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych 

Słuchacz:

 • organizuje przepływ informacji i zasobów w jednostce administracyjnej;
 • rozróżnia rodzaje i systemy transportu miejskiego;
 • oblicza zapotrzebowanie jednostki administracyjnej na wodę oraz energię elektryczną i cieplną na podstawie określonych parametrów;
 • przestrzega zasad logistycznej obsługi imprez masowych;
 • przestrzega zasad gospodarowania odpadami;
 • ocenia efektywność wykorzystania infrastruktury logistycznej w jednostce administracyjnej;
 • prowadzi dokumentację funkcjonowania systemu logistycznego w jednostce administracyjnej.

 

 

 

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source