Kwalifikacyjny kurs zawodowy. Zawód: Technik SPEDYTOR. A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

Treść: 
Oznaczenie kwalifikacji Nazwa kwalifikacji/kwalifikacyjnego kursu zawodowego Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji Symbol cyfrowy zawodu Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem

BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny kwalifikacje
OBSZAR: EKONOMIA
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu 520 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)
A.29 Obsługa klientów i kontrahentów 470 333108 Technik spedytor 280 OMZ
PKZ(E.b)

Tabela kwalifikacji w zawodzie technik spedytor

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Słuchacz po zdaniu egzaminu otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

Kwalifikacja A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu jest jedną z dwóch kwalifikacji wymaganych w zawodzie Technik spedytor. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego otrzymuje zaświadczenie potwierdzające przygotowanie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  1. Planowania realizacji procesów transportowych

  2. Przygotowywania ładunków do transportu

  3. Przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów
    transportowych

  4. Prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej

  5. Nadzorowania realizacji procesów transportowych.

 

Osoba, która posiada wykształcenie średnie oraz świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji:

A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

A.29. Obsługa klientów i kontrahentów

otrzyma dyplom TECHNIKA SPEDYTORA

 

Spedycja to dział gospodarki związany z organizowaniem przesyłek towarowych i wykonywaniem przewozów. Rozwój gospodarki, rosnący import i eksport towarów, coraz szersze kontakty handlowe ze światem, dynamiczny rozwój handlu internetowego, wszystko to powoduje, że branża spedycyjna zdobywa coraz większą popularność. Niemal wszystkie liczące się dziś na rynku firmy zatrudniają profesjonalnych spedytorów, którzy dbają o sprawne i terminowe dostarczenie towarów.

 

Ramowy plan nauczania kursu 

Lp.

Treści kształcenia

Liczba godzin

1.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno – usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie

225

2.

Organizacja i nadzorowanie transportu

385

3.

Łączna liczba godzin

610

4.

Praktyka zawodowa 3 tygodnie

120

 

Wykaz przedmiotów

Lp.

Nazwa zajęć edukacyjnych

Liczba godzin

1.

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa spedycyjno-transportowego

190

2.

Podstawy transportu i spedycji

60

3.

Przewóz ładunków

60

4.

Podstawy prawa transportowego

60

5.

Pracowania transportu i spedycji

180

6.

Język obcy zawodowy

60

 

Razem

610

 

Kwalifikacja A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu

 

W wyniku tej kwalifikacji słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 

1. Planowania realizacji procesów transportowych
1) określa zadania transportowe;
2) rozróżnia rodzaje usług transportowych;
3) opracowuje plan realizacji usługi transportowej;
4) dobiera środki techniczne i środki transportu do realizacji usług transportowych;
5) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozu ładunków;
6) wyznacza parametry realizacji usług transportowych;
7) wyznacza zakres i sposoby realizacji usług transportowych.

 

2. Przygotowywania ładunków do transportu
1) rozróżnia rodzaje ładunków transportowych;
2) rozróżnia rodzaje jednostek ładunkowych;
3) formuje jednostki ładunkowe;
4) dobiera opakowania transportowe do rodzaju ładunku lub potrzeb klienta;
5) przestrzega zasad oznaczeń ładunku i środków transportu;
6) dobiera rodzaj, zakres i technologię czynności manipulacyjnych;
7) opracowuje harmonogram czynności manipulacyjnych oraz określa ich zakres;
8) dobiera sposób zabezpieczania ładunku;
9) stosuje przepisy prawa i przestrzega zasad dotyczących przygotowania i zabezpieczania ładunku w transporcie.

 

3. Przygotowywania i monitorowania technicznych środków realizacji procesów
transportowych
1) dobiera środki techniczne do realizacji procesów transportowych;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące technicznych środków realizacji procesów transportowych;
3) ocenia zgodność eksploatacji środków transportu z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa;
4) prowadzi dokumentację środków technicznych w języku polskim i języku obcym.

 

4. Prowadzenia dokumentacji spedycyjno-transportowej
1) stosuje przepisy prawa dotyczące dokumentacji transportowej i spedycyjnej;
2) stosuje przepisy prawa dotyczące przewozów;
3) określa zakres odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora;
4) stosuje przepisy prawa dotyczące procedur celnych;
5) wybiera rodzaj i zakres ubezpieczenia ładunku;
6) przestrzega procedur dotyczących przyjęcia i przekazania towaru;
7) sporządza dokumenty spedycyjno-transportowe w języku polskim i języku obcym.

 

5. Nadzorowania realizacji procesów transportowych
1) stosuje przepisy prawa dotyczące pracy w transporcie;
2) nadzoruje przebieg procesu transportowego wykorzystując systemy monitorowania i rejestrowania środków transportu i ładunków;
3) nadzoruje pracę kierowców i załóg pojazdów zgodnie z przepisami;
4) stosuje międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych;
5) ocenia zgodność realizacji procesów transportowych z procedurami jakości w transporcie i spedycji.

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source