Opiekunka środowiskowa - opis zawodu

Treść: 

Cykl kształcenia  

 • nauka w zawodzie opiekunka środowiskowa trwa 1 rok ( 2 semestry)
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
 • organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu  opiekunki środowiskowej bez ograniczeń wieku , przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy.
 • W tym zawodzie wyodrebniono jedną kwalifikację:

 

Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych.

Absolwenci kierunku opiekunka środowiskowa otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prawo wykonywania w/w zawodu.

 

Charakterystyka zawodu: opiekunka środowiskowa 

Dotychczas rolę opiekunek spełniały opiekunki domowe wywodzące się spośród niepracujących kobiet bez przygotowania zawodowego.

Dzisiejsza opiekunka środowiskowa musi posiadać wiedzę teoretyczna i praktyczną niezbędną do pełnienia roli osoby pierwszego kontaktu z ludźmi niepełnosprawnymi, samotnymi, nieradzącymi sobie w codziennym życiu.

 

Do zadań opiekuna środowiskowego należy: 

 • pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych (robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie),
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych
 • udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • aktywizowanie podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

 

 

Możliwości zatrudnienia: 

Po uzyskaniu tytułu zawodowego opiekuna środowiskowego można podjąć pracę w : 

 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej
 • domach pogodnej starości
 • środowiskach domowych podopiecznych
 • domach dla przewlekle chorych
 • domach samotnej Matki

Opiekunowie środowiskowi mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source