Plan pracy pedagoga szkolnego na rok 2015/2016

Treść: 

 

Plan Pracy Pedagoga Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

 

I. Zadania ogólno-wychowawcze

 1. Planowanie pomocy specjalistycznej dla uczniów posiadających opinie, orzeczenia lub typowanych przez nauczyciela:

  a) współpraca z dyrektorem szkoły;

  b) prowadzenie wymaganej dokumentacji;

  c) objęcie zajęciami rewalidacyjnymi uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

  d) nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 2. Rozpoznawanie przyczyn problemów wychowawczych oraz trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

 3. Kontrola realizacji obowiązku nauki.

 4. Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia w zakresie kontroli przestrzegania praw uczniowskich oraz postanowień Konwencji Praw Dziecka.

 5. Podejmowanie działań o charakterze interwencyjnym i mediacyjnym.

 6. Prowadzenie ewidencji uczniówmających problemy z dyscypliną (zeszyt kontroli uwag, semestralne i końcowo roczne zestawienie uwag, nagan, incydentów).

 7. Organizowanie posiedzeń KomisjiWychowawczych.

 8. Redagowanie pism urzędowych, sprawozdań z realizacji szkolnych przedsięwzięć, w tym również sporządzanie opinii na temat funkcjonowania uczniów.

 

II. Działania zlecane przez dyrektora szkoły

 1. Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim (organizacja wyborów, podejmowanie się realizacji zadań zgodnie z planem pracy samorządu, nawiązanie współpracy ze społecznością lokalną).

 2. Opieka nad Szkolnym Klubem Wolontariusza (planowanie i realizacja zadań przewidzianych rocznym planem, udział wolontariuszy w ogólnopolskich oraz lokalnych akcjach charytatywnych, współpraca z kożuchowskimi placówkami oświatowymi oraz opiekuńczo-wychowawczymi, zorganizowanie działań we współpracy z Samorządowym Gimnazjum w Kożuchowie.

 

III. Profilaktyka/działalność prozdrowotna

 

 1. Aktywne uczestnictwo w realizacji ogólnopolskich, lokalnych oraz szkolnych akcjach promujących zdrowe i zdrowy styl życia.

 2. Przeprowadzenie corocznego Szkolnego Konkursu Wiedzy HIV/AIDS.

 3. Organizacja kampanii informacyjnej w ramach Dnia Bez Papierosa.

 4. Przeprowadzenie zajęć w klasie IV Tsi oraz III Az na temat stresu przedegzaminacyjnego.

 5. Pogadanki tematyczne w ramach zastępstw oraz naprośbęwychowawcyklasy(uzależnienia, problematyka agresji, zagrożeniacywilizacyjne itp.).

 6. Poradnictwo indywidualne dla rodziców oraz pedagogizacja za pośrednictwem profesjonalnych profilaktyków celem podniesienia kompetencji rodzicielskich.

 7. Współpraca z pielęgniarką szkolną, Sanepidem, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Lopitem itp.

 8. Organizacja spektakli profilaktycznych, zajęć warsztatowych, pogadanek i szkoleń dla młodzieży.

 9. Organizacja indywidualnej pomocy terapeutycznej dla ucznia i jego rodziny (współpraca z pełnomocnikiem GKRPA).

 10. Pozyskiwanie materiałów edukacyjno-profilaktycznych na potrzeby szkoły.

 

IV. Pomoc materialna/rzeczowa/poradnictwo

 

 1. Objęcie uczniów Programem Rządowym Wyprawka Szkolna 2015 – kontakt z rodzinami uczniów uprawnionych, udział w pracach komisji rozpatrującej wnioski.

 2. Opiniowanie wniosków stypendialnych (Stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium szkolne itp.).

 3. Wnioskowanie do sądu o wgląd w sytuację rodzinną uczniów zaniedbanych.

 4. Informowanie uczniów i rodziców/opiekunów prawnych o możliwościach oraz procedurze uzyskania zasiłków,stypendiów orazi nnych dostępnych form pomocy materialnej,

 

V. Indywidualna opieka pedagogiczna

 

 1. Udzielanie uczniom indywidualnej pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, niepowodzeń szkolnych.

 2. Działania wspierające adaptację do nowego środowiska szkolnego  uczniów klas pierwszych poprzez:

 1. warsztatyintegracyjne,

 2. rozmowyindywidualne,

 3. konsultacje z wychowawcami klas oraz rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów.

 1. Udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom prawnym w kierowaniu uczniów na badania specjalistyczne (poradnie, ośrodki terapeutyczne itp.)

 2. Udzielanie wsparcia uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki.

 

VI. Organizacja warsztatu pracy

 

 1. Prowadzeniedokumentacji pedagogicznej.

 2. Współpraca z dyrekcją szkoły, kadrą pedagogiczną , rodzicami/opiekunami prawnymi oraz przedstawicielami instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

 3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w różnych formach kształcenia z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb szkoły.

 4. Realizacja zadań bieżących, planowanych przez dyrekcję szkoły.

 

   

Kategoria wpisu: