Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Treść: 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO W KOŻUCHOWIE

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie ogółu uczniów oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności uczniowskiej.

 2. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów oraz uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 3. Kształtowanie umiejętności planowania działań podejmowanych na rzecz społeczności szkolnej.

 4. Kształtowanie pozytywnych oraz pożądanych społecznie postaw i zachowań.

 5. Przygotowanie uczniów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej, w tym kształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

 6. Dbanie o podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

 7. Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Organizacja wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego – wrzesień 2014.

 2. Pełnienie roli gospodarza podczas trwania uroczystości szkolnych – według potrzeb.

 3. Cykliczne spotkania z opiekunem S.U. celem omawiania działań bieżących oraz aktualnych wydarzeń szkolnych – raz w tygodniu.

 4. Aktywny udział w planowanych uroczystościach szkolnych, przedsięwzięciach oraz pracach zleconych przez dyrekcję szkoły – według potrzeb.

 5. Prowadzenie i aktualizacja gazetki ściennej – na bieżąco.

 6. Redagowanie strony internetowej poświęconej działalności samorządu.

 7. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza w ramach organizowania ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych – według potrzeb.

 8. Pomoc przy realizacji zadań IV edycji ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń (wrzesień 2014 r.– kwiecień 2015 r.).

 9. Udział w przygotowaniu Dnia Otwartego Szkoły – kwiecień 2015 r.

 10. Przygotowanie Dnia Edukacji Narodowej – październik 2014r.

 11. Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia – na bieżąco.

 12. Realizacja zadań ujętych Harmonogramem Imprez Szkolnych.

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source