Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Treść: 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP NR 5

IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO W KOŻUCHOWIE

 

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej.

 2. Dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek w szkole.

 3. Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów oraz uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

 4. Kształtowanie umiejętności planowania działań podejmowanych na rzecz społeczności szkolnej.

 5. Kształtowanie pozytywnych oraz pożądanych społecznie postaw i zachowań.

 6. Przygotowanie uczniów do aktywnego i kreatywnego uczestniczenia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej, w tym kształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.

 7. Dbanie o podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.

 

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Organizacja wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego oraz na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia.

 2. Pełnienie roli gospodarza podczas uroczystości szkolnych.

 3. Cykliczne spotkania z opiekunem S.U. celem omawiania działań bieżących oraz aktualnych wydarzeń szkolnych – co dwa tygodnie.

 4. Aktywny udział w planowanych uroczystościach szkolnych, przedsięwzięciach oraz pracach zleconych przez dyrektora szkoły.

 5. Prowadzenie i aktualizacja gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego.

 6. Redagowanie strony internetowej poświęconej działalności samorządu.

 7. Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariusza w ramach organizowania ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych.

 8. Udział w przygotowaniu Dnia Otwartego Szkoły, Targów Edukacyjnych.

 9. Współpraca z Rzecznikiem Praw Ucznia.

 10. Opiniowanie dokumentacji szkoły oraz wniosków wynikających z ustawowych kompetencji samorządu uczniowskiego.

 11. Realizacja zadań ujętych Harmonogramem Imprez Szkolnych.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source