Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminu maturalnego

Treść: 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu

maturalnego – czerwiec 2020

      I.        Wytyczne podstawowe

1.    Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający,  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).

2.    Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.    Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

4.    Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.

5.    Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

6.    Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły
na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, w wyznaczonym  miejscu.

    II.        Środki bezpieczeństwa osobistego

1.    Zdający posiada własną maseczkę lub przyłbice.

2.    Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

3.    Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

4.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej                (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)    podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;

2)    wychodzi do toalety;

3)    kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

5.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

   III.        Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

1.    W celu  uniknięcia  tworzenia się grup zdających przed szkołą w dniu egzaminu dyrektor szkoły ustala różne godziny wejścia na egzamin:

1)    08 czerwca: język polski – godziny: 8:20; 8:30; 8:40;

2)    09 czerwca: matematyka – godziny: 8:20; 8:30; 8:40;

3)    egzaminy z pozostałych przedmiotów – zdający powinien stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu.

2.    Dyrektor szkoły przekaże zdającym z wyprzedzeniem (2, 3 – dniowym, za pośrednictwem dziennika Librus) imienny wykaz osób przystępujących do egzaminu maturalnego z uwzględnieniem ww. godzin.

3.    Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.

4.    Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source