Technik rachunkowości - opis zawodu

Treść: 

Technik rachunkowości, symbol zawodu 431103

Zawód technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Do najczęściej powierzanych zadań technikom rachunkowości należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. 

 

Kwalifikacje:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Na różnych stanowiskach pracy technicy rachunkowości mogą wykonywać czynności zawodowe obejmujące prace planistyczne, analityczne i sprawozdawcze, prowadzenie różnych ewidencji ilościowo-wartościowych, rozliczanie transakcji, prowadzenie ewidencji podatkowej, prowadzenie ewidencji rachunkowej, obliczanie podatków, naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami i instytucjami, w tym również z tytułu podatków. 

Obecnie wiele podmiotów na rynku krajowym współpracuje z podmiotami rynku europejskiego. Ponadto sporo przedsiębiorstw, w związku z otwartym rynkiem europejskim, prowadzi swoje działalności nie tylko na rynku krajowym, ale też bardzo często otwiera filie w krajach Wspólnoty. Na rynku polskim również coraz częściej działają podmioty zagraniczne. Uwzględniając te czynniki trzeba też zwrócić uwagę na konieczność wyposażenia absolwenta technikum rachunkowości w kompetencję posługiwania się językiem obcym zawodowym.

Nabyte umiejętności zawodowe:

    • prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy,

    • sporządzania dokumentacji kadrowej,

    • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,

    • rozliczania wynagrodzeń,

    • rozliczania składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,

    • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,

    • prowadzenia uproszczonych ewidencji podatkowych i rozliczania podatków,

    • prowadzenia rozliczeń finansowych podmiotów z kontrahentami i bankami,

    • zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,

    • ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości podmiotu,

    • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników,

    • wyceniania składników aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,

    • ustalania i rozliczania wyniku finansowego,

    • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych,

    • prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.

 

Możliwość dalszej nauki

Pomyślnie zdane egzaminu zawodowego oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł technika rachunkowości. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

Możliwości zatrudnienia/miejsca pracy

Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach, jednostkach finansów publicznych. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie prac biurowych zawód technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i masowym, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia absolwentów w tym zawodzie. Ponadto absolwent technikum rachunkowości jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności. Zapotrzebowanie na pracowników z kwalifikacjami technika rachunkowości jest bardzo duże. Wynika to z przeobrażeń gospodarczych w naszym kraju i zainteresowania Unii Europejskiej tworzeniem małych i średnich podmiotów gospodarczych na polskim rynku. Sytuacja ta rodzi potrzebę przygotowania pracownika uniwersalnego, który łatwo dostosuje swoje umiejętności do rodzaju jednostki organizacyjnej oraz prowadzonej przez nią działalności.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source