Zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza

Treść: 

 

Zadania Szkolnego Klubu Wolontariusza:

–       tworzenie więzi między uczniami, a nauczycielami;

–       zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie;

–       uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych;

–       kształtowanie postaw prospołecznych;

–       rozwijanie empatii, zrozumienia;

–       inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;

–       kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności;

–       zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni;

–       kształtowanie umiejętności działania zespołowego;

–       budowanie twórczej atmosfery w szkole, sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu własnych zainteresowań;

–       współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi;

–       współdziałanie uczniów i wzajemne wspieranie się;

–       dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń;

–       zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach;

–       wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

–       przedstawienie działalności wybranych organizacji;

–       prowadzenie akcji pomocowych na rzecz osób potrzebujących, instytucji i organizacji społecznych.

  

 

 

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source