Zagadnienia na egzamin z języka polskiego -1LOD

Treść: 

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY Z JEZYKA POLSKIEGO

KLASA 1

1.Starożytność : daty początku i końca epoki, podłoże historyczne i społeczne .

2.Filozofia epoki: pojęcia (filozofia,  idealizm, zasada złotego środka, epikureizm, stoicyzm, cynizm, hedonizm),

• postacie: Sokrates, Platon, Arystoteles

• podstawowe założenia filozofii Sokratesa, Platona, Arystotelesa, hedonistów, stoików i epikurejczyków.

3.Teatr starożytny: powstanie, cechy charakterystyczne tragedii antycznej.

4. Mitologia Greków i Rzymian:mit, mity rodzaje: teogoniczne, kosmogoniczne, antropogeniczne i genealogiczne, sacrum, profanum, antropomorfizm, związki frazeologiczne z Mitologii.

5.Liryka starożytna: pojęcia-liryka, pieśń, tren, anakreontyk, poezja tyrtejska ,

• postacie: Tyrtajos, Safona, Anakreont.

6. Cechy eposu starożytnego na podstawie Iliady Homera.

7. Król Edyp Sofoklesa: treść utworu, charakterystyka bohatera głównego, wina tragiczna.

8. Biblia: budowa i tematyka ,gatunki biblijne ( psalm, przypowieść, pieśń, apokalipsa ), Hiob jako archetyp człowieka , powstanie świata -etapy, symbolika Apokalipsy ,związki frazeologiczne .

9.Średniowiecze : daty początku i końca epoki, podłoże historyczne i społeczne , teocentryzm, uniwersalizm, anonimowość, pareneza, danse macabre, etos, hagiografia.

10. Filozofia : podstawowe poglądy filozoficzne (św. Augustyn, św. Tomasz, św. Franciszek).

11. Ideały średniowieczne, cechy i przykłady literackie: świętego, rycerza ,króla.

12. Bogurodzica : rodzaje archaizmów i przykłady z utworu, obraz Matki Boskiej , utwór jako źródło wiedzy o ludziach z epoki.

13.Lament świętokrzyski -obraz Matki Boskiej,  porównania obrazów Maryi z Lamentu świętokrzyskiego i z Bogurodzicy.

14. Motyw tańca śmierci w Rozmowie Mistrza Polikarpa ze Śmiercią. Opis obrazu śmierci przedstawionego w utworze , światopogląd ludzi średniowiecza na podstawie utworu.

15. Średniowieczny ideał ascety – Legenda o św. Aleksym,żywot św. Aleksego,charakterystyka świętego jako ascety ,temat aktualności ascezy oraz sensu takiej drogi do świętości.

 

 

 

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source