Plan pracy pedagoga szkolnego na r.szk. 2011/2012

Treść: 

I. Zadania ogólnowychowawcze

 1. Rozpoznawanie potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych: analiza zaleceń poradni w sprawie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, monitorowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych w szkole, pomoc zespołowi w opracowaniu Arkusza dostosowań wymagań edukacyjnych dla ucznia.
 2. Dokonywanie bieżącej oraz semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 3. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów poprzez objęcie ich szczególnym nadzorem.
 4. Diagnoza środowiska szkolnego celem wyłonienia uczniów z problemami szkolnymi oraz pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo.
 5. Udział w pracach Komisji Wychowawczych.
 6. Koordynowanie pracą Zespołu ds. Programu Profilaktyki Szkoły.
 7. Udział w  pracach Zespołu ds. Programu Wychowawczego.
 8. Organizacja spotkań szkoleniowych dla rodziców mających na celu podnoszenie kultury pedagogicznej oraz wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.
 9. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
 10. Opieka nad Szkolnym Klubem Wolontariusza.

II. Profilaktyka wychowawcza

 1. Inicjowanie działań mających na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom występującym w obszarach nauki i wychowania.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji problemowych, konfliktów klasowych, rówieśniczych oraz konfliktów w relacjach uczeń-nauczyciel.
 3. Organizacja i realizacja działań z zakresu edukacji prozdrowotnej: organizacja szkolnego konkursu na temat Hiv/Aids, zajęcia z maturzystami na temat stresu przedegzaminacyjnego, pogadanki tematyczne na wniosek wychowawcy klasy oraz konsultacje z pielęgniarka szkolną).
 4. Współpraca z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, profilaktycznych i zdrowotnych.
 5. Realizacja zadań wychowawczych i profilaktycznych przewidzianych Programem Wychowawczym oraz Programem Profilaktyki: organizacja spektakli i warsztatów profilaktycznych, pozyskiwanie materiałów edukacyjnych na godziny wychowawcze (filmy edukacyjne, książki, poradniki, ulotki, broszury informacyjne itp.).
 6. Opieka nad uczniami zaniedbanymi środowiskowo: wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną ucznia, sporządzanie opinii wychowawczej na potrzeby instytucji opiekuńczo-wychowawczych.
 7. Badania diagnostyczne niepożądanych zjawisk szkolnych, społecznych, cywilizacyjnych (ankiety, ewaluacja).

III. Pomoc materialna

 1. Podejmowanie działań na rzecz zorganizowania opieki i wsparcia finansowego uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej: opiniowanie wniosków uczniów ubiegających się o pomoc stypendialną, informowanie uczniów o możliwościach oraz procedurach uzyskania zasiłków, stypendiów oraz podejmowanie działań mających na celu pozyskanie pomocy w zakresie dożywiania uczniów.

IV. Indywidualna opieka pedagogiczna

 1. Udzielanie uczniom indywidualnej pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych powstałych na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych, niepowodzeń szkolnych.
 2. Działania wspierające adaptację do nowego środowiska szkolnego (uczniowie klas pierwszych): warsztaty integracyjne, rozmowy indywidualne.
 3. Kontakt z rodzicami uczniów zagrożonych oceną niedostateczną, oceną naganną z zachowania: analiza sytuacji szkolnej, działania zaradcze.
 4. Organizacja zajęć warsztatowych z zakresu: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z emocjami, doradztwa zawodowego.

V. Organizacja pracy własnej

 1. Prowadzenie i uzupełnianie na bieżąco dokumentacji pedagoga szkolnego.
 2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 3. Współpraca z władzami szkoły, kadrą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców.
 4. Podejmowanie się realizacji zadań wynikających z aktualnych potrzeb szkoły lub zlecanych przez Dyrektora szkoły.
Kategoria wpisu: