Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Treść: 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZSP NR 5
IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO W KOŻUCHOWIE.

Cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów oraz podejmowanie  działań na rzecz społeczności uczniowskiej.
  • Rozwijanie demokratycznych form współdziałania uczniów  oraz uczenie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie pozytywnych i pożądanych  społecznie postaw i zachowań.
  • Przygotowanie uczniów do aktywnego i kreatywnego  uczestniczenia w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej.
  • Dbanie o podtrzymywanie tradycji i obrzędowości w szkole.
  • Dbałość o aktualizację informacji na temat  działalności Samorządu Uczniowskiego.

Zadania do realizacji w roku szkolnym 2011/2012:
1.    Organizacja wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.
2.    Pełnienie roli gospodarza w czasie trwania uroczystości szkolnych.
3.    Cykliczne spotkania z opiekunem S.U. celem omawiania spraw bieżących oraz ustaleń dotyczących aktualnych wydarzeń szkolnych.
4.    Aktywny udział w planowanych uroczystościach szkolnych, przedsięwzięciach oraz pracach zleconych przez dyrekcję szkoły.
5.    Informowanie społeczności uczniowskiej o szkolnych wydarzeniach – Serwis Informacyjny Piątki.
6.    Udział w ogólnopolskich i lokalnych akcjach charytatywnych (m.in. Góra Grosza, Szlachetna Paczka, WOŚP).

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source