Równe szanse edukacyjne młodzieży w ZSP nr 5 w Kożuchowie

Treść: 

Nasza szkoła w roku szkolnym 2008/2009 realizuje projekt Lubuska Szkoła Równych Szans pt. "Równe szanse edukacyjne młodziezy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wr amach projektu bedzie realizowanych szereg zajęć pozalekcyjnych:

- zajęcia w ramach języków obcych: język angielski i język niemiecki

- zajęcia z informatyki

- zajęcia z matematyki

- warsztaty dziennikarskie

- zajęcia z przedsiębiorczości

- zajęcia taneczno - teatralne

- komunikacja interpersonalna

  Celem przeprowadzonych zajęć jest rozwój m. in. takich kompetencji kluczowych uczniów jak:

- porozumiewanie sie w języku ojczystym 

- porozumiewanie się w jezyku obcym

- kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo - techniczne

- kompetencje informatyczne

- zdolność uczenia się

- kompetencje interpersonalne, miedzykulturowe i społeczne

- kompetencje obywatelskie

- przedsiębiorczość, ekspresja kulturalna

Działania w ramach projektu obejmują wyrównanie wiedzy z różnych przedmiotów, umożliwiającej rozwijanie własnych zainteresowań.

Zostaną stworzone warunki do zdobycia umiejętności w zasresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych, budowania własnej kariery zawodowej, nawiązywania współpracy z organizacjami i społecznością lokalną, kształtowania systemu wartości, który pozwoli na funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Do rezultatłów iękkich projektu należą m.in.:

- zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych;
- wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
- wzrost umiejętności kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i nauk przyrodniczo-matematycznych;

- zwiększenie się szans edukacyjnych uczniów zdolnych (szczególnie pochodzących z terenów wiejskich lub zagrożonych marginalizacją społeczną) oraz tych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie ze strony rodziny na kontynuowanie nauki;

- wyrównywanie szans edukacyjnych, które umożliwiają uzupełnienie braków oraz podniesienie poziomu wiedzy;

- zwiększenie dostępu młodzieży do dóbr kultury

- wzrost kompetencji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, co powoduje zminimalizowanie uczucia stresu

- rozwój postaw obywatelskich wobec współczesnych wydarzeń

- zaangażowanie uczniów w sprawy publiczne

- nauka planowania przedsięwzięć i doprowadzanie ich do celu

- rozwój umiejętności komunikacyjnych i komputerowych oraz rozumowania w sposób matematyczny

- doskonalenie umiejętności w zakresie komunikacji językowej

- rozwój umiejętności twórczych przydatnych w  życiu codziennym.

W ramach projektu planujemy równeiż zrealizować 3 wyjazdy integracyjne oraz 3 wycieczki dydaktyczne.

Kategoria wpisu: