Kierunek technik administracji. Informacje o kierunku

Treść: 

Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych –  2 letni okres nauczania ( 4 semestry) 

Informacja o zawodzie technik administracji

Technik administracji zajmuje się pracami związanymi z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji i informacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły posiedzeń i zebrań. Ważnymi zadaniami technika administracji są: opracowywanie projektów aktów administracyjnych   , prowadzenie postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej a także przygotowywanie projektów umów cywilnoprawnych. Zajmuje się również planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji i sesji. Prowadzi podstawową dokumentację księgową, planuje koszty i przychody, gospodaruje majątkiem oraz nadzoruje innych pracowników. 

Uzasadnione potrzeby kształcenia w zawodzie

Współcześnie obserwuje się wzrastającą rolę dziedzin gospodarki związanych ze strefą szeroko rozumianych usług. Na tym tle wzrastają także oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Również rozwój techniki biurowej i systemów komunikacji obliguje pracowników administracji do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji w tym zakresie.

W związku z powyższym technik administracji powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe, związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej i umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Jego wykształcenie w zakresie podstawowej wiedzy i umiejętności stanowi podbudowę do doskonalenia, szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i dalszego kształcenia w zawodzie.

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy na techników administracji jest stabilne i stosunkowo wysokie. Prognozy przygotowane w oparciu o wykonane badania ankietowe pracodawców, pozwalają przewidywać blisko dwukrotny wzrost zapotrzebowania rynku pracy na techników administracji . 

Kształcenie na kierunku technik administracji

Symbol zwodu  334306

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

 

Kwalifikacje:

K1- Obsługa klienta w jednostkach administracji- A.68.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1. Język obcy w administracji

2. Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

3. Podstawy prawa cywilnego

4. Podstawy prawa pracy 

5. Podstawy prawa administracyjnego

6. Podstawy finansów publicznych

7. Wykonywanie pracy biurowej

8. Postępowanie w administracji

9. Praktyka zawodowa (4- tygodniowa)  

 

Egzamin potwierdzający kwalifikację ( A.68.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source