Kierunek technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Informacje o kierunku

Treść: 

Typ szkoły:szkoła policealna dla dorosłych – 1,5- roczny okres nauczania ( 3 semestry)

Informacja o zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie  pracy , rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie , sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy , ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń , wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami , organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji , które nie są zobligowane do zatrudniania pracownika służby BHP.

Kształcenie na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Symbol zwodu  325509

Podbudowa programowa: szkoły dające wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

K1- Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy- Z.13.

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

1. Podstawy przedsiębiorczości

2. Podstawy prawa pracy

3. Techniczne bezpieczeństwo pracy

4. Ergonomia w procesie pracy 

5. Zagrożenia w środowisku pracy

6. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

7. Ocena ryzyka zawodowego

8. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

9. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

10. Praktyka zawodowa (4- tygodniowa)   

Egzamin potwierdzający kwalifikację ( Z.13.) odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Kategoria wpisu: 
ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source