Kierunek technik ekonomista

Zajęcia z przedmiotu gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
Zajęcia z przedmiotu gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
Zajęcia z przedmiotu gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
Zajęcia z przedmiotu gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa
Treść: 

Nauka w technikum ekonomicznym trwa 4 lata. Kształcenie zawodowe jest prowadzone w oparciu o modułowy program nauczania: nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W kształceniu modułowym występuje prymat umiejętności praktycznych nad wiedzą teoretyczną, a przygotowanie do wykonywania zawodu odbywa się głównie poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które są wykonywane na stanowisku pracy.

 

Zadania zawodowe technika ekonomisty

   • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

   • obliczanie podatków

   • prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

   • prowadzenie rachunkowości

   • wykonywanie analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

 

Warunki kształcenia

Technik ekonomista oprócz wspomnianego cyklu zajęć odbywa także praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach w wymiarze 6 tygodni w cyklu kształcenia.

W wyniku kształcenia w zawodzie technik ekonomista ukształtujesz umiejętności:

  1. wspólne dla wszystkich zawodów, tj. z zakresu

   • przepisów bhp,

   • podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

   • języka obcego właściwego dla zawodu technik ekonomista,

   • kompetencji personalnych i społecznych,

   • organizacja pracy małych zespołów

  2. wspólne dla zawodów z obszaru administracyjno – usługowego, np.: podstawowe pojęcia związane z mikro i makroekonomią, przepisami prawa, prezentacją i opracowaniem danych statystycznych,

  3. zawodowe związane z wyodrębnionymi kwalifikacjami - zawód technik ekonomista jest zawodem dwukwalifikacyjnym, z kwalifikacją:

   K1 – Organizowanie i prowadzenie działalności w organizacji(organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych, sporządzanie planów, analiz i sprawozdań)

   K2 - Prowadzenie rachunkowości(dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji, sporządzanie sprawozdania finansowego i prowadzenie analizy finansowej)

 

Możliwości zatrudnienia

Technik ekonomista może być zatrudniony na średnich szczeblach zarządzania:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych,

 • w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności,

 • w działach marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, księgowości, planowania, w sekretariacie, 

 • samodzielnie prowadzić małą firmę.

Kategoria wpisu: