Subscribe to RSS - Samorząd Uczniowski

 Samorząd Uczniowski nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Podstawą działania samorządu jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją szkoły. Samorząd Uczniowski pełni określone funkcje przewidziane prawem (Ustawa o Systemie Oświaty) i regulacjami wewnątrzszkolnymi (Statut Szkoły, Regulamin Samorządu Uczniowskiego).

Zarząd Samorządu (na zdjęciu) wybrany w demokratycznych wyborach reprezentuje uczniów i działa w ich interesie. Dodatkowo pełni rolę łącznika w relacjach pomiędzy samymi uczniami, jak również między uczniami a dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami.

 

Charakterystyka kandydatów na patrona szkoły

Charakterystyka kandydatów na patrona szkoły

Strony

ZSP nr 5 im. Leszka Kołakowskiego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NR 5 IM. LESZKA KOŁAKOWSKIEGO
W KOŻUCHOWIE
wspomagane przez open source