Przejdź do treści

RYS HISTORYCZNY SZKOŁY

Piątka Kożuchów Technikum Szkoła Branżowa

Szkoła średnia w Kożuchowie istnieje pół wieku i posiada bogatą oraz ciekawą tradycję. Mury szkoły na przełomie kilkudziesięciu lat opuściło kilka tysięcy absolwentów. Wielu z nich rozsławiło imię szkoły krzewiąc kulturę, nauczając czy pełniąc zaszczytne funkcje społeczne.

To w roku 1964 z inicjatywy kierownika Szkoły Podstawowej nr 1 pana Zygmunta Juny oraz Prezydium Miejskiej Rady powstała pierwsza w gminie szkoła średnia. Liceum Ogólnokształcące, bo o nim mowa, mieściło się pierwotnie w dwóch salach lekcyjnych budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Chopina. Na przełomie trzech lat liczba sal zwiększyła się do czterech, a komfort pracy nauczycieli i uczniów uległ znacznej poprawie w związku z kapitalnym remontem obiektu. Gabinety swoim wyglądem i wyposażeniem zachęcały młodzież do udziału w zajęciach obfitujących w pokazy i eksperymenty.

 

Gabinet chemiczny

 

Na uwagę z tamtego okresu zasługują licznie działające kółka zainteresowań, wśród których wymienić należy: kółko matematyczne, fizyczne, geograficzne, fotograficzne, TPPR, ZSM, ZHP, LOK, SKS. Młodzież zachęcana przez pedagogów do kreatywności organizowała i aktywnie uczestniczyła w wielu przedsięwzięciach tj. wycieczki rowerowe, obozy wędrowne czy biwaki. Dużą popularnością cieszyły się Ochotnicze Hufce Pracy, które stwarzały możliwość wypoczynku, nauki, pożytecznej pracy oraz zarobku.

 

Obóz OHP

 

W kwietniu 1968 roku szkoła świętowała nadanie imienia II Armii Wojska Polskiego, na którą to uroczystość przybyło wielu znamienitych gości w osobach przedstawicieli władz miasta, jednostki wojskowej, zakładów pracy, jak również mieszkańców miasta. Odtąd integralną częścią systemu wychowawczego naszej placówki stały się obchody ku czci Patrona, które w procesie wychowania patriotycznego miały za zadanie kształtować właściwy stosunek do symboli narodowych, szacunek do miejsc pamięci narodowej i bohaterów walk o wolną ojczyznę.

 

 

Uroczystość nadania imienia II Armii Wojska Polskiego

 

W czerwcu tego samego roku wraz z wręczeniem świadectw maturalnych pierwszym 59 absolwentom Liceum Ogólnokształcącego miało miejsce złożenie przysięgi na nowo przekazany szkole sztandar. Od tego momentu wzrosła ranga szkoły oraz znacznemu zacieśnieniu uległa współpraca placówki z tamtejszą Jednostką Wojskową. Wojsko zapraszało młodzież na obchody uroczystości państwowych, delegowało swoich żołnierzy do prac porządkowych, remontów, orkiestra wojskowa uświetniała swoimi występami ważniejsze uroczystości szkolne oraz bale maturalne. W rewanżu nasza młodzież z okazji Święta Ludowego Wojska Polskiego organizowała uroczyste akademie, na które zapraszani byli przedstawiciele Jednostki Wojskowej oraz kombatanci. Ci ostatni bardzo aktywnie angażowali się w edukowanie naszych uczniów. Tradycją w latach 70-tych było zapraszanie w ramach lekcji obywatelskich kombatantów II wojny światowej, którzy wspominając wydarzenia wojenne, starali się jednocześnie krzewić wśród nastolatków postawy patriotyczne, którym w tamtych czasach poświęcano szczególnie dużo uwagi.

We wrześniu 1976 roku powstaje Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziła Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego. Dwa lata później z połączenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej utworzony zostaje Zespół Szkół Ogólnokształcących i Rolniczych.

Lata 70-te i 80-te obfitują w szereg szkolnych imprez kulturalno – oświatowych, liczne wyprawy krajoznawcze po całej Polsce, wyjazdy na spektakle teatralne, do opery i operetki oraz bardzo istotne dla promocji szkoły olimpiady i konkursy przedmiotowe. Przez wiele lat tradycją naszej placówki było organizowanie Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz przygotowywanie szkolnych laureatów do eliminacji wojewódzkich. Wielu młodych ludzi próbowało swoich sił w zawodach na szczeblu wojewódzkim z chwalebnym rezultatem. To dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu naszych profesorów oraz współpracującej z nimi młodzieży mogliśmy się pochwalić znaczącymi sukcesami. Warto w tym miejscu wspomnieć o laureatach naukowych olimpiad na szczeblu centralnym: Ryszard Piotrowski – Olimpiada Wiedzy o Sztuce oraz Olimpiada Historyczna (1976 r.)oraz Danuta Oznarowicz – Olimpiada języka niemieckego (1979 r.). W tamtych czasach w szkole młodzież licznie zrzeszała się w Kole Miłośników Literatury, Klubie Pitagorasa czy Lidze Obrony Kraju. Szczególnie ta ostatnia formacja szkolna pod kierownictwem śp. pana Stanisława Lenarta zdobyła dla placówki szereg cennych nagród w zawodach strzeleckich. Mieliśmy swoich zwycięzców zarówno w indywidualnych, jak i grupowych rozgrywkach w ramach popularnych wówczas zawodów Sprawni jak żołnierze czy Srebrne muszkiety. Wśród spektakularnych sukcesów należy przypomnieć o dwóch: I miejsce w Wojewódzki Finale Zawodów Strzeleckich o Srebrne Muszkiety oraz I miejsce drużynowo w Wojewódzkim Finale Ligii Strzeleckiej.

W latach 1975 – 1978 pani Helena Królikowska sprawowała opiekę merytoryczną nad działalnością Uniwersytetu dla Rodziców. W ramach jego przedsięwzięć nauczycielka zapraszała na prelekcje tematyczne sędziów, kuratorów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz inne osoby na co dzień zaangażowane w działalność na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin. Poradnictwo rodzinne w takiej formie przyczyniało się niewątpliwie do zwiększenia kompetencji rodzicielskich oraz poszerzenia światopoglądu na temat opieki i wychowania. Rok 1978 to początek instalowania telewizji przewodowej w szkole, którego to zadania podjął się pan Michał Jasiewski.

Wiele wydarzeń z przełomu lat 70-tych i 80-tych wpisało się w karty historii szkoły. Warto w tym miejscu wspomnieć o corocznych uroczystych pochodach 1 Majowych, w których licznie udział brali nasi uczniowie. Wyposażeni w szturmówki, emblematy i transparenty uczestniczyli w przemarszu ulicami miasta w asyście swoich profesorów, harcerzy, delegacji zakładowych oraz mieszkańców Kożuchowa.

 

Pochód z okazji Święta Pracy

 

Miesiąc wrzesień to także coroczna inauguracja roku harcerskiego. Związek Harcerstwa Polskiego był organizacją, która rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku i wielokrotnie swoimi inicjatywami dokumentowała swoją patriotyczną postawę. Prężnie działające drużyny harcerskie prześcigały się w przedsięwzięciach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Nad harcerzami czuwał komendant, natomiast ich osiągnięciom i sukcesom przyglądała się dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz rówieśnicy. Największy rozkwit harcerstwa w naszej szkole przypada na lata 1968 – 1980, kiedy to opiekunami byli pani Barbara Wojdat, pan Bronisław Kotwica, pani Maria Stachowiak i pani Wiesława Ratuszyńska. Ci najbardziej zasłużeni harcerze otrzymywali krzyże harcerskie, które w latach 70-tych i 80-tych przysparzały młodym ludziom popularności, splendoru i były powodem do dumy w środowisku szkolnym i poza nim.

Okres jesienny to czas wykopów, a co za tym idzie okres wytężonej pracy fizycznej naszych uczniów, a zarazem relaksu poza murami szkoły. Nauka przez pracę była jednym z priorytetów w ówczesnych czasach.

 

Wykopki

 

Obok wykopów uczniowie chętnie uczestniczyli w pracach porządkowych na rzecz szkoły, organizowali popularne niegdyś zbiórki makulatury. Bardzo ważnym w tamtych czasach wydarzeniem było solidaryzowanie się szkoły ze środowiskiem w ramach Dnia Czynu Ziemi Lubuskiej

 

Czyn społeczny

 

Kolejne lata 90-te obfitują w ważne dla funkcjonowania szkoły wydarzenia. Czerwiec 1991 roku to data ukończenia szkoły przez ostatnich absolwentów Zasadniczej Szkoły Rolniczej. Szkoła kontynuuje swoją działalność oświatową pod nazwą Zespół Szkół Ogólnokształcących. Wydarzeniem przełomowym w historii placówki było przeniesienie jej w roku 1994 do nowej siedziby przy ulicy 22 Lipca 5, która służy nam do dnia dzisiejszego. Pomysłodawcą i inicjatorem tego przedsięwzięcia był ówczesny dyrektor pan Michał Jasiewski. Wówczas szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, w skład którego wchodzi 10 klas liceum oraz 1 klasa wielozawodowa. Początki funkcjonowania szkoły w nowym budynku są trudne ze względu na pożar, który wybuchł w miesiącu sierpniu, tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, Kuratorium Oświaty oraz wsparciu prywatnych firm budowlanych, ze szczególnym wskazaniem na ogrom zaangażowania śp. pana Janusza Adamowskiego, w trybie natychmiastowym rozpoczęto odbudowę obiektu. Przez blisko 3 lata, pozbawieni obiektów sportowych, korzystaliśmy z gościnności sąsiadującej z nami Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Domu Kultury Polmo.

W roku szkolnym 1996/1997 dzięki pracy merytorycznej nauczycieli zaczęto wcielać do praktyki szkoły elementy ekonomii. Kontynuacją tych działań było opracowanie i wdrożenie w kolejnym roku szkolnym innowacji pedagogicznej. Zaopiniowane pozytywnie przez Kuratorium Oświaty novum pedagogiczne polegało na nauczaniu Podstaw Ekonomii w Liceum Ogólnokształcącym. U źródeł tej koncepcji znalazła się potrzeba przygotowania młodych ludzi do wejścia na wymagający rynek pracy oraz edukacja do życia w społeczeństwie otwartym na nowości i stawiającym czoła częstym przemianom społeczno – gospodarczych kraju.

Od roku 1998 nasza młodzież pod kierownictwem nauczycieli wychowania fizycznego rok rocznie, aż do dnia dzisiejszego solidnie przygotowuje się do zmagań sportowych w ramach Nowosolady, odnosząc przy tym wielokrotnie znaczące sukcesy. Od początku istnienia szkoły pedagodzy dbali o wszechstronny rozwój intelektualny, moralny i fizyczny uczniów, czego dowodem są liczne inicjatywy szkolne i lokalne z różnychdziedzin życia.W tym samym roku warunkowo uruchomiona i oddana do użytku została płyta boiska szkolnego. Kilka lat upłynęło od momentu przekroczenia progu szkoły przy ulicy 22 Lipca 5 przez pierwszych uczniów do chwili odbioru technicznego, zmodernizowanego już budynku w roku 2000. Wówczas placówka wzbogaciła się o wiele obiektów, które w znacznym stopniu poprawiły komfort i jakość pracy oraz nauki. Mowa tu o unowocześnionej hali sportowej wraz z widownią, siłowni, szatniach, gabinecie pielęgniarskim, holu oraz czytelni.

Wychodząc naprzeciwko sugestiom i oczekiwaniom społeczności lokalnej we wrześniu 2001 roku powołane zostaje Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, w którym naukę rozpoczyna pierwszych 197 słuchaczy.

Rok 2003 to czas reformy oświaty i dużych zmian w obszarze szkolnictwa. To również przekształcenie nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Kożuchowie. Losowanie numeru powiatowych szkół ponadgimnazjalnych odbyło się uroczyście w Starostwie Nowosolskim. Rok później dyrektor Andrzej Ogrodnik rozpoczyna proces termomodernizacji placówki. Wówczas byliśmy pierwszym obiektem szkolnym w powiecie, który podjął się trudu ocieplania budynku. Późniejsze lata pokazały, że był to nie tylko nowatorski pomysł, ale i słuszna decyzja ekonomiczna dla placówki. Ponadto szkoła zyskuje profesjonalną strzelnicę pneumatyczną, na której nasza młodzież ćwiczy pod okiem pana Mirosława Lewandowskiego. W latach 2000 – 2005 nasi uczniowie regularnie uczestniczą w zawodach strzeleckich o Srebrne Muszkiety. Imponującym uwieńczeniem sukcesu naszych strzelców było zajęcie wysokiego IV miejsca na zawodach ogólnopolskich w Krakowie.

Wejście Polski w 1994 roku do Unii Europejskiej to bardzo istotne wydarzenie mające również swoje konsekwencje dla szkolnictwa. Do pozytywnych następstw członkowstwa w UE należy zaliczyć możliwość pozyskiwania przez placówki oświatowe funduszy unijnych. W latach 2005 – 2007 zespół naszych nauczycieli w osobach: pan Andrzej Ogrodnik, pani Irena Szwarc, oraz pani Grażyna Cupiał uczestniczył w cyklu szkoleń poświęconych konstruowaniu projektów edukacyjnych. Pierwszym spektakularnym sukcesem naszych pedagogów było zakwalifikowanie się szkoły do projektu polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie na Modernizację Oferty Edukacyjnej. Był to projekt innowacyjny i jeden z pierwszych w naszym regionie. Celem przedsięwzięcia było dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz uzyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu służącego udoskonaleniu oferty edukacyjnej placówki. Realizując wytyczne programu palcówka nastawiona była na podniesienie poziomu wykształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych poprzez wprowadzenie modułowych programów kształcenia dla zawodów technik ekonomista i technik informatyk. Pozyskane od Unii Europejskiej 58 tysięcy euro pozwoliło na diametralną poprawę jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie komfortu pracy i nauki. Dzięki otrzymanym funduszom udało nam się wyposażyć 3 gabinety w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny. Mowa tu o gabinecie przedsiębiorczości, który zyskał sprzęt biurowy oraz 6 stanowisk komputerowych do prowadzenia firmy symulacyjnej; dwóch laboratoriach językowych wyposażonych w stanowiska multimedialne do wspomagania nauczania języków obcych oraz pracowni grafiki komputerowej zagospodarowanej przez 18 stanowisk wyposażonych w najnowszej generacji komputery, posiadające sieć bezprzewodową i wspomagające symulacje graficzne.

Rok 2005 to początek kształcenia zawodowego młodzieży w technikum, a także osób dorosłych w szkole policealnej.

Kolejny rok 2006 to realizacja projektu pod hasłem Dotacje na projekty rozwojowe dla szkół w regionie lubuskim. Pozyskane fundusze w kwocie 100 tysięcy złotych umożliwiły szkole realizację wieloetapowych zadań związanych z rozwojem zainteresowań i zagospodarowaniem czasu wolnego naszej młodzieży. Dzięki tak pokaźnym finansom mogliśmy zapewnić uczniom pogłębianie wiedzy z przedmiotów maturalnych oraz udział w atrakcyjnych zajęciach pozalekcyjnych.

Rok szkolny 2008/2009 to czas realizacji założeń programowych projektu Lubuska Szkoła Równych Szans, prowadzonego w kooperacji z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Bogata oferta różnorodnych zajęć zachęcała uczniów do aktywności poznawczej, zdobywania i pogłębiania wiedzy nie tylko typowo szkolnej. Wśród proponowanych bezpłatnych form kulturalno – rozrywkowych wymienić należy: warsztaty dziennikarskie i teatralne, treningi strzeleckie, wyjazdy na basen, zajęcia z przedsiębiorczości, matematyki i języka polskiego. Ponadto młodzieży zorganizowano wycieczki do Wrocławia, Poznania i Zielonej Góry. Rok 2008 przynosi również zmianę na stanowisku dyrektora szkoły, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego pani Irena Szwarc.

Rok szkolny 2010/2011obfitował w szereg interesujących działań w ramach projektu edukacyjnego pod hasłem Lubuska Szkoła Zawodów. Pozyskany z Unii Europejskiej budżet w kwocie blisko 387 tysięcy złotych pozwolił na zorganizowanie ciekawych zajęć rozwijających dla młodzieży. W ramach proponowanej oferty znalazły się m.in.: zajęcia językowe, w tym obóz językowy w Szklarskiej Porębie, zajęcia informatyczne, zajęcia w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, warsztaty psychoedukacyjne, Akademia Zdrowego Stylu Życia, powstaje Klub Inicjatyw Szkolnych i Klub Europejski. Ponadto uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych do Wrocławia, Zielonej Góry, Sulechowa, Warszawy i Berlina.

Niewątpliwym atutem dyrekcji i kadry pedagogicznej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój intelektualny, moralny i fizyczny uczniów od początku istnienia placówki. Dowodzą tego wspomniane liczne inicjatywy szkolne.

 

Wycieczka do Berlina

 

Obok realizacji ciekawych unijnych projektów edukacyjnych nasza placówka może pochwalić się wysoką lokatą w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011 w województwie lubuskim. Taka pozycja na rynku szkół jest zdecydowanie efektem bardzo dobrych wyników egzaminu maturalnego i zawodowego, udziału młodzieży w konkursach i olimpiadach oraz opinii uczelni wyższych o absolwentach szkoły.

W październiku 2011 roku szkoła świętowała uroczystość nadania imienia Leszka Kołakowskiego, wybitnego filozofa, pod patronatem którego placówka kształci i wychowuje młode pokolenie do dnia dzisiejszego.

 

Uroczystość nadania szkole imienia Leszka Kołakowskiego

 

Rok 2012 okazał się przełomowym z punktu widzenia oceny jakości funkcjonowania szkoły. Kontrola przeprowadzona przez wizytatorów kuratoryjnych ds. ewaluacji dowiodła, iż jesteś placówką spełniającą i gwarantującą wysokie standardy nauczania. Dobra nota, która w podsumowaniu działań pokontrolnych przyznana została naszej szkole to składowa posiadania nowoczesnej bazy dydaktycznej, wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i kompetencji oraz dobrego, efektywnego zarządzania dyrekcji szkoły. O zasadności otrzymanej oceny w obszarze warunków lokalowych świadczą niewątpliwie specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące klasopracownie: urządzeń techniki komputerowej; programowania i systemów operacyjnych; grafiki komputerowej; transportu i spedycji; organizowania i monitorowania procesów transportowych; przedsiębiorczości; ekonomiczno – informatyczna oraz laboratorium języka angielskiego i języka niemieckiego. W trosce o wzrost komfortu pracy uczniów i nauczycieli w 3 pracowniach komputerowych zainstalowane zostały klimatyzatory.

 

 

Laboratorium języka angielskiego

 

Pracownia przedsiębiorczości

 

Przez ostatnie lata placówka wykazała się aktywnością i kreatywnością w działalności nie tylko dydaktycznej. Nasza młodzież zrzeszona w Szkolnym Klubie Wolontariusza wzięła udział w wielu lokalnych i ogólnopolskich akcjach ekologicznych i charytatywnych, wśród których na szczególną uwagę zasługują projekty: Choinki Nadziei; Wszystkie Kolory Świata pod patronatem UNICEF; coroczna akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Góra Grosza.

Rok 2013 przynosi ze sobą niewątpliwie spektakularny sukces naszej drużyny informatycznej RADEONY, która zajęcia 11 miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Biathlon dla szkół średnich, w którym to przedsięwzięciu udział wzięło 100 drużyn z całej Polski. Od roku 2012 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie aktywnie uczestniczy w corocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, uzyskując tym samym dla placówki Certyfikat Bezpiecznej Szkoły. O wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach szkoły, jak również o sukcesach naszych uczniów i pedagogów informujemy za pośrednictwem prasy lokalnej oraz artykułów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły www.zsp5kozuchow.pl.

Priorytetem dla naszych działań dydaktyczno – wychowawczych jest wychować ucznia świadomego, kreatywnego i wyposażonego w uniwersalne, ponadczasowe wartości. Przez pół wieku nasza placówka kształciła młodzież w tym kierunku. Kultywujemy więc wieloletnią tradycję, poprzez dbałość o wszechstronny rozwój młodego pokolenia, przysługując się tym samym społeczności lokalnej, która zaufała i zawierzyła nam po raz pierwszy w roku 1964.