Przejdź do treści

liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 Bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Do Liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą zapisać się wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, branżowej szkoły I stopnia lub ośmioletniej szkoły podstawowej i skończyłeś 18 lat, możesz zacząć naukę w naszym liceum –  Bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą nauczycielską.

Dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum  nauka trwa 4 lata i jest bezpłatna. Ponadto absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą uzyskać wykształcenie średnie znacznie szybciej, ponieważ przyjmowani są od razu na 3 semestr.

Rekrutacja

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych   kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie do szkoły

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum , szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

  • dwa zdjęcia

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń! 

Opis kształcenia

  • Szkoła kształci słuchaczy w systemie zaocznym. Zajęcia/ konsultacyjne odbywają się co dwa tygodnie (sobota - niedziela). Konsultacje we wszystkich semestrach odbywają się według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie szkolnego planu nauczania.

  • nauka w każdym semestrze kończy się sesją egzaminacyjną. Warunkiem promowania na wyższy semestr jest uzyskanie pozytywnych ocen z zajęć edukacyjnych objętych programem nauczania, minimum 50% frekwencja na konsultacjach oraz bieżąca opłata czesnego.

  • w liceum zajęcia prowadzone są zgodnie z podstawami programowymi MEN. Słuchacz zdobywa wiedzę nie tylko z takich przedmiotów jak język polski, matematyka, fizyka, geografia, biologia czy historia, ale też z informatyki czy podstaw przedsiębiorczości, również języka obcego. 

  • po ukończeniu szkoły słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, może również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Serdecznie zapraszamy !