Przejdź do treści

Informacje o kierunku

Technik BHP

Typ szkoły:szkoła policealna dla dorosłych – 1,5- roczny okres nauczania ( 3 semestry)

Informacja o zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie  pracy , rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie , sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy , ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń , wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, nadzoruje wykonywanie zleceń służb kontrolujących warunki bhp we wszystkich instytucjach. Do podstawowych zadań technika bhp w firmie należy: identyfikacja i ocena zagrożeń występujących w procesie pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami , organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , wypracowanie i wdrożenie metod ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków, współdziałanie ze służbami pracowniczymi zakładu pracy w zakresie obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy. Może też prowadzić własną działalność gospodarczą i świadczyć usługi szkoleniowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, doradcze lub konsultacyjne dla firm i instytucji , które nie są zobligowane do zatrudniania pracownika służby BHP.

 

Perspektywy zatrudnienia:

 • Przedsiębiorstwa i zakłady pracy prowadzące dział BHP

 • Instytucje, organizacje prowadzące dział BHP

 • Firmy organizujące szkolenia z zakresu BHP

 

Wiedza i umiejętności absolwenta:

 

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu BHP

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w miejscu pracy

 • Znajomość zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad BHP

 • Znajdowanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie ryzyka zawodowego w miejscu pracy

 • Prawidłowe ocenianie stopnia ryzyka i zagrożenia powodowanego przez czynniki fizyczne, biologiczne i chemiczne w miejscu pracy

 • Umiejętność rozwiązywania bieżących problemów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy

 • Przygotowywanie analiz i raportów

 • Zdolność przewidywania konsekwencji decyzji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa

 • Znajomość podstawowych pojęć z zakresu ergonomii