Przejdź do treści

Komunikat
poprawia się sytuacja epidemiczna w kraju, co oznacza, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego będzie możliwy stopniowy powrót do stacjonarnej pracy szkół . Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Zostało ono skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw.
Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej:
• Od 4 do 16 praca zdalna na dotychczasowych zasadach.
• Od 17 maja br. uczniowie szkół ponadpodstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.).
• Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Szczegółowy harmonogram pracy szkoły w systemie hybrydowym zostanie podany do wiadomości w dniu 10 maja.

Termin:

Uczniowie wskazanych klas pracują stacjonarnie

[ zajęcia w szkole]

Uczniowie wskazanych klas pracują zdalnie

[ praca w domu]

Od 17 do 23 maja

1 TLI, 1 TL,

3 BR_G, 2 BR_G

2 TLI_P, 3 TLI

1 BR_P, 2 BR_P

Od 24 do 30 maja

2 TLI_P, 3 TL

1 BR_P, 2 BR_P

1 TLI, 1 TL,

3 BR_G, 2 BR_G

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

W związku z powyższym w tym okresie zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoły będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje na temat  organizacji realizacji zadań edukacyjnych szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania udostępniane są uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom w formie ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus. Apelujemy zatem do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o konieczności systematycznego korzystania z Librusa.

Dodatkowo podajemy do wiadomości dane do kontaktu ze szkołą:
Tel. 3553394  w godzinach 8.00-14.00
E mail:zsp5kozuchow@wp.pl;  dyrektor@zsp5kozuchow.pl