Przejdź do treści

W związku z pandemią koronawirusa i z uwagi o bezpieczeństwo uczniów  przedłużony został termin ograniczenia funkcjonowania placówek systemu oświaty.

Na podstawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 18 kwietnia 2021 roku wydłużone zostaje zdalne nauczanie dla szkół ponadpodstawowych.

Organizacja nauczania zdalnego w technikum oraz branżowej szkole odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.

W związku z powyższym w tym okresie zadania dydaktyczno – wychowawcze szkoły będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje na temat  organizacji realizacji zadań edukacyjnych szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania udostępniane są uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom w formie ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych w dzienniku elektronicznym Librus. Apelujemy zatem do uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o konieczności systematycznego korzystania z Librusa.

Dodatkowo podajemy do wiadomości dane do kontaktu ze szkołą:
Tel. 3553394  w godzinach 8.00-14.00
E mail:zsp5kozuchow@wp.pl;  dyrektor@zsp5kozuchow.pl